Wednesday, July 8, 2009

Rancangan Pngajaran Kesusasteraan Tradisional STPM

Rancangan Pengajaran Tahunan Kesusasteraan Melayu Tradisional STPM.

Minggu
Tajuk
Huraian
Catatan1. Pengenalan.

1.1- Definisi.
1.2- Fungsi.


1.3- Ciri.

2. Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional.

2.1- Prosa Tradisional.


2.2- Puisi Tradisional.3. Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional.

3.1- Tahap.
3.2- Tokoh.


3.3- Persoalan dan latar masyarakat.4. Karya Agung dan Prosa Melayu Tradisional.


4.1- Penghayatan Intrinsik.


4.2- Penghayatan Ekstrinsik.5. Puisi Melayu Tradisional.

5.1- Penghayatan Intrinsik.
5.2- Penghayatan Ekstrinsik.
(i). Umum tentang kesusasteran tradisional.
(ii). Khusus tentang kesusasteraan Melayu tradisional.

(i).Pendidikan/pengajaran/didaktik.
(ii). Kepuasan estetik.

(i). Lisan.
(ii). Tulisan.
(iii). Kreatif.
(iv). Bukan kreatif.
(v). Estetik.
2.1.1- Naratif:
(i). Naratif lisan.
(a). Mitos.
(b). Legenda.
(c). Cerita rakyat.

(ii). Naratif tulisan.
(a). Sastera sejarah.
(b). Sastera hikayat.
(c). Sastera panji.
(d). Sastera kepahlawanan/epik.

2.1.2- Bukan naratif:
(i). Sastera undang-undang.
(ii). Sastera agama.
(iii). Sastera kitab.
(iv). Sastera ketatakenegaraan.


2.2.1- Naratif:
Syair.

2.2.2- Bukan naratif.
(i). Pantun
(ii). Gurindam
(iii). Endoi
(iv). Rejang
(v). Dikir/Zikir
(vi). Ruba’i
(vii). Nazam
(viii). Masnawi
(ix). Ghazal
(x). Barzanji
(xi). Qit’ah
(xii). Seloka
(xiii). Teromba
(xiv). Talibun
(xv). Peribahasa berangkap
(xvi). Mantera
(i). Sastera lisan.
(ii). Sastera tulisan.
(a). Zaman Pra-Islam.
(b). Zaman Islam.

(i). Tun Seri Lanang.
(ii). Hamzah Fansuri.
(iii). Bukhari al-Jauhari.
(iv). Nurudin al-Raniri.
(v). Sheikh Daud al-Fatani.
(vi). Raja Ali Haji.
(vii). Syed Muhammad bin Zainal Abidin.
(viii). Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani.

(i). Keagungan raja dan negara.
(ii). Kepahlawanan
(iii). Kesetiaan rakyat.
(iv). Panduan untuk raja,pembesar dan rakyat.
(v). Keagamaan dan kepercayaan.
(vi). Pendidikan/moral.
(vii). Gambaran masyarakat.

4.0.1- Definisi:Takrif genre pilihan.

4.0.2- Fungsi:Penjelasan tentang fungsi genre pilihan.

4.0.3- Ciri/Sifat Sastera:Penjelasan tentang ciri/sifat genre pilihan.

4.0.4- Kedudukan:
(i). Keistimewaan
(ii). Kemapanan


4.1.1- Tema/Persoalan/Pemikiran:
(i). Tema:Harfiah/tersurat dan tersirat.
(ii). Persoalan/Pemikiran.
(iii). Mesej.

4.1.2- Nilai:
(i). Kemanusiaan
(ii). Kemasyarakatan
(iii). Keagamaan/Moral

4.1.3- Latar:
(i). Tempat
(ii). Masa/Suasana
(iii). Masyarakat

4.1.4- Plot dan peristiwa :
(i). Peristiwa dan jalinannya
(ii). Plot
(a). Jenis Plot
(b). Perkembangan Plot

4.1.5- Wayak dan perwatakan:
(i). Jenis watak
(ii). Peranan watak
(iii). Perwatakan:
(a). Latar dan sejarah watak
(b). Sifat dalaman
(c). Sifat luaran

4.1.6- Gaya bahasa:
(i). Personifikasi
(ii). Simile/Kiasan
(iii). Metafora
(iv). Anafora
(v). Ironi
(vi). Paradoks
(vii). Perlambangan
(viii). Perbandingan
(ix). Perulangan
(x). Citra
(xi). Dialek
(xii). Pengaruh bahasa asing

4.1.7- Teknik penulisan/persembahan :
(i). Imbas muka/imbas kembali
(ii). Dialog/monolog
(iii). Naratif/pemerian
( penceritaan langsung )
(iv). Ketegangan/Penyelesaian
(v). Perulangan.
(vi). Prolog dan epilog
(vii). Lisan
(viii). Dramatik ( penceritaan tak langsung )
(ix). Didaktik
(x). Pembahagian fasal/bab
(xi). Lakonan/Pewayangan4.2.1- Latar belakang penulis dan karya/pewarnaan setempat :
(i). Latar belakang tokoh dan penghasilan karya
(ii). Latar masyarakat

4.2.2- Gambaran masyarakat:
(i). Pandangan hidup
(ii). Kemasyarakatan
(iii). Kemanusiaan

4.2.3- Peranan/Fungsi:
(i). Pendidikan/Pengajaran
(ii). Kepuasan estetik
(iii). Sosial
(iv). Keagamaan/Moral

4.2.4 - Unsur-unsur pegetahuan lain yang dikaitkan:
(i). Agama
(ii). Sejarah
(iii). Kemanusiaan
(iv). Kemasyarakatan

4.2.5- Nilai masyarakat:
(i). Nilai murni
(ii). Unsur positif/negatif

4.2.6- Ketatanegaraan:
(i). Negeri beraja
(ii). Kepimpinan
(iii). Keperwiraan
(iv). Kerakyatan
(v). Perundangan

4.2.7- Unsur-unsur tertentu:
(i). Humor
(ii). Pathos
(iii).Pengaruh/Sentuhan budaya
(iv). Pengembaraan
(v). Mitos/Legenda
(vi). Agama
(vii). Asal-usul
(viii). Binatang

5.0.1- Definisi:Takrif genre pilihan.

5.0.2- Fungsi:Penjelasan tentang fungsi genre pilihan.

5.0.3- Ciri/Sifat sastera:Penjelasan tentang ciri/sifat genre pilihan.
5.1.1- Tema/Persoalan/Pemikiran:
(i). Tema:Harfiah/tersurat dan tersirat.
(ii). Persoalan/pemikiran.
(iii). Mesej.

5.1.2- Nilai:
(i). Kemanusiaan
(ii). Kemasyarakatan
(iii).Keagamaan/Moral

5.1.3- Latar:
(i). Tempat
(ii). Masa/Suasana
(iii). Masyarakat

5.1.4- Watak dan perwatakan
( syair sejarah ):
(i). Jenis watak
(ii). Peranan watak
(iii). Perwatakan
(a). Latar dan sejarah watak.
(b). Sifat dalaman.
(c). Sifat luaran.

5.1.5- Gaya bahasa:
i). Personifikasi.
ii). Simile/Kiasan.
iii). Metafora.
iv). Anafora.
v). Epifora.
vi). Ironi.
vii). Paradoks.
viii). Perlambangan.
ix). Perbandigan.
x). Hiperbola.
xi). Alusi.
xii). Perulangan.
xiii). Inversi.
xiv). Citra.
xv). Asonasi.
xvi). Aliterasi.
xvii). Onomatopia.
xviii). Rima.
xix). Ritma/Irama.

5.1.6- Bentuk:
i). Bebas
a). Seloka
b). Teromba
c). Talibun
d). Peribahasa berangkap
e). Mantera

ii). Terikat
a). Distikon
b). Terset
c). Kuatren
d). Kuintain
e). Sestet
f). Oktaf
g). Pantun
h). Gurindam
i). Syair
j). Endoi
k). Rejang
l). Dikir/zikir
m). Ruba’i
n). Nazam
o). Masnawi
p). Ghazal
q). Barzanji
r). Qit’ah

5.1.7- Teknik penulisan:
i). Bait/rangkap
ii). Pembayang/sampiran
iii). Maksud
iv). Suku kata
v). Bilangan perkataan
vi). Naratif(syair)
vii). Jeda

5.1.8- Nada,rentak dan irama:
i). Romantis/melankolik
ii). Sinis
iii). Satira
iv). Patroitik
v). Epigram
vi). Eligi

5.1.9- Intuisi:
Perasaan dalaman sesebuah karya/seorang penyair

5.2.1- Latar belakang penulis dan karya/pewarnaan setempat:
i). Latar belakang tokoh dan penghasilan karya.
ii). Latar masyarakat.

5.2.2- Gambaran masyarakat:
i). Pandangan hidup.
ii). Kemasyarakatan.
iii). Kemanusiaan.

5.2.3- Peranan/fungsi:
i). Pendidikan/pengajaran.
ii). Kepuasan estetik.
iii). Sosial.
iv). Keagamaan/moral.


5.2.4- Unsur-unsur pengetahuan lain yang dikaitkan:
i). Agama
ii). Sejarah
iii). Kemanusiaan
iv). Kemasyarakatan

5.2.5- Nilai masyarakat:
i). Nilai murni.
ii). Unsur positif/negatif.

No comments:

Post a Comment